Thứ tư, 22/05/2019 - 13:38:40

Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán số 3 năm 2018.
 
1. Công tác cổ phàn hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước: Chậm vì đâu?/ Nguyễn Thu Hiền// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 5 – 8
Tóm tắt: Công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đến nay bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, vẫn còn chậm trễ chưa theo đúng mong muốn và kế hoạch đã đề ra. Do một số cơ chế, chính sách khi thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đặc biệt là các cơ chế, chính sách khi cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp chưa được đồng bộ. Vì vậy cần phải ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách này một cách đồng bộ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và điều kiện thị trường.
Từ khóa: Cổ phần hóa; Thoái vốn; Doanh nghiệp nhà nước
 
2. An ninh tài chính đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại/ Lã Thị Lâm// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 9 – 11
Tóm tắt: An ninh tài chính đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) được hiểu là việc đảm bảo hoạt động tín dụng của NHTM được ổn định, an toàn và vững mạnh. Cụ thể hơn là tốc độ tăng trưởng tín dụng của NHTM phải đều đặn, không có sự đột biến quá lớn. Tốc độ tăng trưởng phải phù hợp với năng lực quản trị, tuân thủ quy định quản lý của NHTW cũng như khuyến cáo quốc tế. Mặt khác, hoạt động tín dụng của NHTM phải đạt được mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh, không gây nên những tác động xấu với các tổ chức tín dụng (TCTD) khác cũng như nền kinh tế, giúp các NHTM có thể chống đỡ với những tác động bất lợi của môi trường kinh doanh, đảm bảo sứ mệnh của 1 trung gian tài chính trong nền kinh tế.
Từ khóa: An ninh tài chính; Tăng trưởng tín dụng; Tăng trưởng kinh tế; Nợ xấu; Rủi ro tín dụng
 
3. Kế toán, kiểm toán – Công cụ hữu hiệu để quản lý ngân sách nhà nước cấp quận, huyện/ Phan Thị Hồng Minh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 12 – 15
Tóm tắt: Để quản lý hiệu quả ngân sách nhà nước cấp quận, huyện cần sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó kế toán, kiểm toán là một trong những công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Với bản chất của kế toán là thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin về tính hình thực hiện các dự toán; kiểm toán là quá trình tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin được kiểm toán nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập. Bài viết này trình bày và phân tích làm rõ thêm vấn đề đã nêu.
Từ khóa: Quản lý hiệu quả ngân sách quận, huyện; Kiểm toán ngân sách; Công cụ quản lý
 
4. Trao đổi về giải pháp hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty cổ phần than do kiểm toán độc lập thực hiện/ Đặng Thị Hương// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 16 – 17
Tóm tắt: Trong những năm qua, ngành than luôn được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước và đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Thông tin tài chính của công ty than (đặc biệt là các công ty cổ phần than) được nhiều đối tượng quan tâm sử dụng để ra quyết địn kinh tế. Vì vậy, việc kiểm toán và công khai, minh bạch thông tin tài chính của các công ty cổ phần (CTCP) than rất có ý nghĩa đối với công chúng và xã hội. Tuy nhiên, cuộc kiểm toán BCTC các CTCP than ở Việt Nam do kiểm toán độc lập thực hiện còn tồn tại một số hạn chế về nội dung, quy trình, phương pháp, kỹ thuật kiểm toán (đặc biệt là quy trình kiểm toán) dẫn đến chất lượng của cuộc kiểm toán chưa cao từ đó làm giảm lòng tin của những người quan tâm. Trong phạm vi bài viết, tác giả đi vào làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện giai đoạn lập kế hoạch trong quy trình kiểm toán BCTC các CTCP than do công ty kiểm toán độc lập thực hiện.
Từ khóa: Kiểm toán báo cáo tài chính; Công ty cổ phần than; Kiểm toán độc lập; Lập kế hoạch
 
5. Nhận diện các kỹ thuật ra quyết định trong kế toán quản trị/ Phạm Hoài Nam// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 18 – 21
Tóm tắt: Quản trị là một phương thức làm cho những hoạt động tiến tới mục tiêu của tổ chức được hoàn thành với hiệu quả cao. Phương thức này bao gồm các chức năng cơ bản mà nhà quản trị có thể sử dụng, đó là: hoạch định, tổ chức – điều hành, kiểm soát và ra quyết định. Trong đó có thể hiểu, ra quyết định là việc lựa chọn phương án thích hợp nhất. Tại các doanh nghiệp (DN), hệ thống kế toán quản trị (KTQT) là một hệ thống thông tin, nơi tạo ra các thông tin để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản trị nhằm mục đích tạo ra giá trị và quản lý các nguồn lực. Cụ thể, KTQT thu thập, xử lý và cung cấp các thông tin liên quan đến các phương án kinh doanh nhằm giúp cho nhà quản trị lực chọn phương án tối ưu nhất.
Từ khóa: Quản trị; Ra quyết định
 
6. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Bình Phước/ Nguyễn Văn Hào// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 22 – 27
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thủ tục hải quan điện tử VNACCS/VCIS (CLDV VNACCS/VCIS) tại Cục Hải quan Bình Phước (HQBP). Trên cơ sở nghiên cứu các lý thuyết liên quan và các nghiên cứu trong cùng lĩnh vực, kết hợp phỏng vấn chuyên gia tại HQBP để xây dựng các thang đo và mô hình nghiên cứu. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu đã tiến hành thu thập dữ liệu thông qua phiếu khảo sát, sau khi làm sạch dữ liệu còn 250 phiếu được đưa vào phân tích SPSS 20, thực hiện qua các bước kiểm định độ tin cậy Cronbach’alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 nhân tố là nhân lực; thiết bị; phần mềm; phương thức quản lý và thủ tục có ảnh hưởng đến CLDV VNACCS/VCIS tại Cục Hải quan Bình Phước.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ; VNACCS/VCIS; Hải quan điện tử  
 
7. Tác động của tăng trưởng kinh tế đến bất bình đẳng thu nhập ở Tây Nguyên/ Hồ Thị Hòa// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 28 – 30
Tóm tắt: Tây Nguyên là một trong những vùng kinh tế lớn ở Việt Nam, vùng gồm 5 tỉnh (Kon Tum, Gia lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng) với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Được sự qaun tâm của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tây Nguyên đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn còn nhiều khó khăn, sự phân hóa giàu nghèo giữa cộng đồng dân cư trong chính vùng dân tộc thiểu số đang ngày càng rõ nét; môi trường bị tàn phá; thiếu công bằng về tiếp cận y tế, giáo dục… Nếu không có sự đánh giá kịp thời và dự báo cơ sở, phát triển kinh tế tạo ra sự chênh lệch về trình độ và điều kiện phát triển, từ đó sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng và thiếu bền vững trong tương lai. Xuất phát từ ý nghĩa đó, nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng, từ đó làm cơ sở đề xuất chính sách đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hộ cho vùng Tây Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế; Bất bình đẳng thu nhập; Tây Nguyên
 
8. Động lực và cơ hội từ sự bùng nổ Fintech ở các nước đang phát triển/ Nguyễn Thị Bình// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 31 – 35
Tóm tắt: Làn sóng công nghệ tài chính – Fintech đang làm thay đổi mạnh mẽ cách mà các doanh nghiệp tài chính hoạt động, tiếp cận khách hàng, cung cấp dịch vụ và làm cho chúng ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là sự kết hợp công nghệ giữa dịch vụ tài chính và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà còn là những giải pháp nhằm đổi mới các sản phẩm và dịch vụ truyền thống vốn được cung cấp bởi các tổ chức tài chính cũng như phương thức tiếp cận dịch vụ tài chính. Do đó, về mặt vĩ mô, đây được coi là cơ hội để các nước, đặc biệt là các nền kinh tế mới nổi như các nước châu Á và Việt Nam có thể tận dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế, đi tắt đón đầu và tận dụng xu hướng một cách hiệu quả. Tuy nhiên, đi kèm với nó là những hệ quả tất yếu cần được nhận diện để kịp thời thực hiện những biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế các rủi ro đối với hệ thống, trong đó cần nhấn mạnh đến vấn đề quản lý và điều tiết hiệu quả quá trình phát triển này.
Từ khóa: Công nghệ ngân hàng; Công nghệ tài chính; Phát triển kinh tế; Châu Á
 
9. Nguyên tắc trụ cột khi huy động vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam trong điều kiện hiện nay?/ Nguyễn Hồ Phi Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 36 – 39
Tóm tắt: Thị trường bất động sản (BĐS) là một trong những thị trường có sức hấp dẫn đặc biệt đối với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, nhất là thị trường BĐS ở một nước đang phát triển với tốc độ tương đối cao như Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, thị trường BĐS thu hút các nguồn vốn đa dạng đổ vào và quy mô cũng như giá cả thị trường BĐS tỷ lệ thuận với quy mô và tốc độ các nguồn vốn đầu tư vào thị trường mới đặt ra đối với thị trường BĐS, việc nghiên cứu đánh giá đúng đắn thực trạng huy động vốn và tìm ra những giải pháp phù hợp để phát triển thị trường BĐS có tính bức xúc và cấp thiết. bài viết này tập trung nghiên cứu các nguyên tắc trụ cột khi huy động vốn cho thị trường BĐS trong điều kiện hiện nay.
Từ khóa: Thị trường bất động sản; Huy động vốn; Nguyên tắc trụ cột
 
10. Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế/ Vũ Thị Vinh, Phan Vũ Khánh Ly// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 40 – 44
Tóm tắt: Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế phát triển nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thực tế đào tạo và phát triển nhân lực của Việt Nam hiện nay đã thể hiện rõ tình trạng bất cập và mất cân đối. Bài viết đưa ra một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Nguồn nhân lực; Phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển nguồn nhân lực
 
11. Mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực Văn phòng Chính phủ/ Nguyễn Danh Vinh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 45 – 47
Tóm tắt: Tại các cơ quan hành chính nhà nước con người luôn là yếu tố quan trọng, cốt yếu nhất của sự tồn tại, phát triển. Song, để phát huy được nguồn lực con người thì phải không ngừng nâng cao chất lượng quản lý. Văn phòng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bài viết đi sâu nghiên cứu các mục tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ đáp ứng nhu cầu hiện nay.
Từ khóa: Giải pháp nâng cao; Quản lý nguồn nhân lực
 
12. Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020/ Phạm Thái Hà// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 48 – 51
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang đứng trước cả cơ hội và thách thức. Vì thế, công cuộc tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) giai đoạn 2016-2020 không chỉ làm giảm đi những hạn chế, yếu kém mà phải làm sao để các ngân hàng mạnh hơn nữa, phát triển lên tầm khu vực và quốc tế. Giai đoạn mới này, nguyên tắc dứt điểm, kiên quyết và đồng bộ, sẵn sàng áp dụng theo những thông lệ quốc tế cần phải được quán triệt thực hiện nghiêm túc để đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống NHTM.
Từ khóa: Tái cơ cấu; Ngân hàng thương mại
 
13. Thách thức nào cho các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh khi thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP/ Nguyễn Đào Tùng// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 52 – 54
Tóm tắt: Nghị định 16/2015/NĐ-CP với những điểm mới mang tính căn bản và toàn diện đã khắc phục hạn chế của nghị định cũ về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời đã tạo ra nhiều cơ hội và cũng không ít thách thức đối với các đơn vị này. Bài viết đề cập đến khía cạnh thứ hai- những thách thức cho các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh khi thực hiện tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP thông qua phân tích nội dung khác biệt ở nghị định này.
Từ khóa: Tỉnh Quảng Ninh; Đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 16/2015/NĐ-CP
 
14. Gian lận trong các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam hiện nay, thực trạng và khuyến nghị/ Nguyễn Thị Việt Nga// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 55 – 59
Tóm tắt: Thực tế cho thấy, vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam là khá rõ nết và đã được khẳng định. Bên cạnh những đóng góp tích cực cho nền kinh tế, khu vực FDI cũng đã và đang bộc lộ những vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực nổi bật là những gian lận trong chuyển giá, trốn thuế, tạo nên tình tạng lỗ giả, lãi thật, gây thất thu ngân sách, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp trong nước, tác động không tốt đến môi trường đầu tư… Bài viết trao đổi về thực trạng và giải pháp chống gian lận của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Gian lận; Trốn thuế; Doanh nghiệp FDI
 
15. Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo COSO 2013/ Trương Nguyễn Tường Vy// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 60 – 63
Tóm tắt: Tín dụng là nghiệp vụ tạo ra lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, song đây cũng được đánh giá là một trong những nghiệp vụ phức tạp và có độ rủi ro cao. Ngày càng có nhiều vụ án liên quan đến tín dụng nghiêm trọng xảy ra tại các ngân hàng thương mại, trong đó có nguyên nhân bắt nguồn từ việc không chấp nhành đúng các quy định, quy trình nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng cũng như thiếu sự quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cấp lãnh đạo ngân hàng. Do đó, muốn tồn tại và phát triển, ngoài các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tín dụng cần phải thết kế hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, hiệu quả đối với hoạt động tín dụng ngân hàng. Bài viết trao đổi về thực trạng kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam theo COSO 2013 trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ; Hoạt động tín dụng; Ngân hàng thương mại cổ phần; COSO 2013
 
16. Kinh nghiệm tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị của một số nước trên thế giới/ Chúc Anh Tú, Nguyễn Đình Sơn Thành// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 64 – 67
Tóm tắt: Kế toán quản trị ngày càng thể hiện sự cần thiết trong các lĩnh vực (doanh nghiệp, đơn vị công) xuất phát từ mục đích và tính hữu ích. Đối với lĩnh vực doanh nghiệp kế toán quản trị hướng đến việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, quản lý và ra các quyết định kinh doanh nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất; đối với lĩnh vực công, kế toán quản trị hướng đến việc quản trị, kiểm soát nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cần thiết phải nghiên cứu kinh nghiệm vận dụng kế toán quản trị của các nước trên thế giới để từ đó có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Từ khóa: Kế toán quản trị; kinh nghiệm quốc tế; Thông tin kế toán quản trị
 
17. Nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số quốc gia trên thế giới, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam/ Dương Thị Vân Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 68 – 72
Tóm tắt: Hệ thống pháp luật của mỗi nước ảnh hưởng tới luật kế toán của mỗi quốc gia. Sự trùng hợp về chuẩn mực kế toán của các nước trong khu vực và trên thế giới ngày càng trở thành một yêu cầu quan trọng. Hệ thống kế toán của một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển, như Mỹ, Pháp, Nhật… có ảnh hưởng rất lớn tới kế toán của các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của hai nước có nền kinh tế thị trường phát triển khá mạnh, đó là Mỹ và Pháp. Trên cơ sở kinh nghiệm kế toán của các nước này, tác giả rút ra bài học cho kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Đặc điểm kế toán Mỹ; Đặc điểm kế toán Pháp; Bài học kinh nghiệm
 
18. Chính sách tài trợ của chính phủ một số nước trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bài học rút ra đối với Việt Nam/ Đinh Nguyễn Bảo Anh// Tạp chí Nghiên cứu Tài chính kế toán .- Số 3/2018 .- Tr. 73 – 76
Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp của một nước. Trong quá trình thành lập và hoạt động, loại hình doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn, như vốn chủ sở hữu nhỏ, trình độ nhân lực quản lý doanh nghiệp thấp, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cao, khả năng tiếp cận thị trường cong hạn hẹp, nhất là thị trường xuất khẩu… Từ đó làm cho an ninh tài chính không được đảm bảo. Do vậy, chính phủ các nước cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an ninh tài chính, nhằm góp phần đắc lực cho an ninh tài chính quốc gia. Với những kinh nghiệm quý báu là bài học sâu sắc có giá trị vận dụng trong giai đoạn thực hiện chiến lực phát triển doanh nghiệp ở Việt Nam.
Từ khóa: Chính sách tài trợ của chính phủ; Đảm bảo an ninh tài chính
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
Truy cập: 373 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.