Thứ ba, 26/01/2021 - 12:33:58

Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 6 năm 2018
 
1. Quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học/ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Quang Hoàng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 1 – 7
Tóm tắt: Phát triển chương trình giáo dục nhà trường là một phạm trù quan trọng trong quá trình định hướng, tổ chức các hoạt động giáo dục, làm cho giáo dục nói chung và chương trình giáo dục nhà trường nói riêng ngày càng trở nên hoàn thiện và hiệu quả hơn. Bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu, quản lý bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình giáo dục nhà trường cho giáo viên trung học.
Từ khóa: Chương trình giáo dục; Quản lý bồi dưỡng; Năng lực phát triển
 
2. Hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên tại trường Đại học Cần Thơ/ Nguyễn Thị Nhung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 8 – 12
Tóm tắt: Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên là một trong những mục tiêu cơ bản của quá trình dạy học theo hướng phát triển năng lực người học mà trường Đại học Cần Thơ đã và đang chú trọng thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện để đáp ứng được các yêu cầu mới của xã hội trong những năm gần đây. Để rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên tác giả đã thực hiện rất nhiều phương pháp khác nhau. Trong bài viết này, tác giả trình bày một số hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa mà trường Đại học Cần Thơ đã áp dụng và đạt hiệu quả nhất định trong việc quá trình rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên.
Từ khóa: Kỹ năng mềm; Hoạt động ngoại khóa; Sinh viên; Đại học Cần Thơ
 
3. Xây dựng thang đo lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng trường phổ thông/ Trịnh Thị Quý// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 13 – 17
Tóm tắt: Lãnh đạo dạy học là tiếp cận nghiên cứu mới về hiệu trưởng nhà trường phổ thông ở Việt Nam. Lãnh đạo dạy học được hiểu là toàn bộ những hoạt động của hiệu trưởng nhằm kiến tạo nên những thành tựu xuất sắc trong giáo dục toàn diện học sinh. Bài báo nghiên cứu các tiêu chí của hiệu trưởng nhà trường phổ thông như một người lãnh đạo dạy học với 10 nhóm nhân tố trên 3 phương diện: Xây dựng tầm nhìn; Quản lý chương trình dạy học; Thúc đẩy môi trường học tập tích cực.
Từ khóa: Lãnh đạo dạy học; Thang đo lãnh đạo dạy học; Hiệu trưởng trường phổ thông
 
4. Bồi dưỡng năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên/ Nguyễn Thị Lê Thảo, Phạm Thị Hồng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 18 – 24
Tóm tắt: Một trong những nhân tố tạo nên sức mạnh chinh phục tự nhiên, xã hội của con người là trí tuệ và năng lực tư duy. Đặc biệt là năng lực tư duy biện chứng. Năng lực tư duy biện chứng biểu hiện sức mạnh trí tuệ của con người, là công cụ sắc bén để nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan. Hơn bao giờ hết, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và sự phát triển của kinh tế tri thức, vai trò của năng lực tư duy biện chứng lại càng tăng lên. Trang bị năng lực tư duy khoa học là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài của các trường đại học, cao đẳng ở nước ta, bởi nó đặt cơ sở, nền tảng cho việc hình thành ý thức công dân; khơi dậy niềm đam mê khám phá, sáng tạo và nuôi cấy những tư chất khoa học cho tư duy, nhận thức. Bài viết này, nghiên cứu sự cần thiết bồi dưỡng năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật – Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: Bồi dưỡng năng lực; Tư duy biện chứng
 
5. Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương/ Đinh Văn Quảng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 25 – 32
Tóm tắt: Thông qua kiểm tra, giúp lãnh đạo có những thông tin xác thực về tình hình hoạt động giáo dục thực tế của nhà trường, để đề ra những biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục của nhà trường. Bài viết sẽ phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở huyện Kim Thành, Hải Dương.
Từ khóa: Kiểm tra nội bộ; Trung học cơ sở
 
6. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Tiểu học số 1 xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu theo hướng tiếp cận năng lực/ Đặng Ngọc Hùng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 33 – 38
Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực có vai trò quan trọng không những giúp học sinh có thể phát triển toàn diện về trí tuệ, kỹ năng và nhân cách; hình thành ở học sinh nhu cầu và thói quen tự kiểm tra, tự đánh giá và tự nhận thức về năng lực của bản thân. Từ đó nâng cao hiệu quả quá trình giáo dục. Để việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Tiểu học số 1 xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, bài viết nghiên cứu phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng hoạt động này.
Từ khóa: Quản lý; Đánh giá; Kết quả học tập; Học sinh tiểu học
 
7. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đội ngũ giảng viên các Trường Cao đẳng Y tế giai đoạn hiện nay/ Mai Trung Hưng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 39 – 44
Tóm tắt: Chất lượng đào tạo của các Trường Cao đẳng Y tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng đội ngũ giảng viên là yếu tố quyết định nhất đến chất lượng đào tạo. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhiều nước trên thế giới rất coi trọng và quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ giảng viên. Công tác này được coi là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo chất lượng đào tạo và sự thành công của cả quá trình phát triển giáo dục. Tuy nhiên, thực tế có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giảng viên các Trường Cao đẳng Y tế.
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng; Quản lý; Đội ngũ giảng viên
 
8. Tăng cường bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ quản lý học viên ở các Học viện, Trường Sĩ quan trong quân đội hiện nay/ Đinh Xuân Hinh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 45 – 49
Tóm tắt: Đội ngũ cán bộ quản lý học viên có vai trò quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ giáo dục – đào tạo ở các Học viện Trường Sĩ quan trong quân đội và tác động mạnh mẽ đến việc hình thành, phát triển nhân cách của học viên. Tuy nhiên chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý học viên nói chung, năng lực công tác của họ nói riêng còn nhiều bất cập, hạn chế. Hiện nay, để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục – đào tạo ở các Học viện Trường Sĩ quan trong quân đội, bài viết đề xuất một số giải pháp cơ bản để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ quản lý học viên.
Từ khóa: Bồi dưỡng; Cán bộ; Quản lý; Học viên; Quân đội
 
9. Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên cao đẳng nghề - Vấn đề cấp thiết trong tiến trình hội nhập/ Nguyễn Khắc Hùng, Nguyễn Thị Thu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 5 – 54
Tóm tắt: Trong thế giới của hội nhập và toàn cầu hóa, giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên cao đẳng nghề - lực lượng nòng cốt trong tiến trình hội nhập – đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên cao đẳng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời đề xuất những giải pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống hiệu quả để đào tạo sinh viên cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Từ khóa: Quản lý; Giáo dục; Kỹ năng sống; Sinh viên; Cao đẳng nghề
 
10. Hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh viên thông qua dạy học phương pháp phân tích công cụ/ Trần Văn Bé// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 69 – 73
Tóm tắt: Người thầy được xem như là chuyên gia của việc học, có nghĩa là người thầy phải biết rèn luyện năng lực tự học cho sinh viên. Để làm được điều đó, trước tiên chính bản thân người thầy giáo phải có năng lực tự học và bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên là một việc cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong đào tạo. Bài viết này tác giả đã đề xuất một số biện pháp để hình thành và phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm hóa của Trường Đại học Bạc Liêu thông qua dạy học phương pháp phân tích công cụ.
Từ khóa: Phương pháp phân tích công cụ; Năng lực tự học
 
11. Giáo viên với công tác giảng dạy thể loại thần thoại các dân tộc thiểu số trong nhà trường phổ thông gắn với văn hóa/ Nguyễn Thị Dung// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 74 – 81
Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, việc đổi mới công tác nghiên cứu, giảng dạy thể loại thần thoại các dân tộc thiểu số gắn với văn hóa cũng là một vấn đề quan trọng, cần được quan tâm. Yếu tố văn hóa đó nằm trong chính bản thân thần thoại, trong phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội, trong môi trường diễn xướng… Văn hóa như mạch máu thông suốt và gắn kết mọi quan hệ phát sinh trong xã hội loài người. Việc kết hợp giữa thần thoại các dân tộc thiểu số với văn hóa sẽ tạo nên một cách tiếp cận toàn diện trong việc nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông nói chung.
Từ khóa: Thần thoại; Phổ thông; Văn hóa; Giao tiếp; Giảng dạy
 
12. Định hướng vận dụng Lý thuyết kết nối vào dạy học xác suất – thống kê tại trường Trung học phổ thông/ Bùi Văn Nghị, Vũ Hồng Linh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 82 – 86
Tóm tắt: Lý thuyết kết nối là một lý thuyết học tập dựa trên sự kết nối nhiều nguồn học liệu có liên quan tới bài học, nó thể hiện như là một phương pháp sư phạm giúp người học có khả năng kết nối với nhau thong qua mạng xã hội hoặc các công cụ hợp tác. Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh như vũ bão, chúng ta có thể vận dụng lý thuyết kết nối vào dạy học nhằm đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy và học góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nèn giáo dục và đào tạo. Bài viết này, định hướng vận dụng Lý thuyết kết nối vào dạy học xác suất – thống kê tại trường Trung học phổ thông.
Từ khóa: Lý thuyết kết nối; Học kết nối; Định hướng; Vận dụng; Dạy học; Xác suất; Tthống kê
 
13. Quản lý giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, tỉnh Thái Bình/ Phan Thị Hồng Lan// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 87 – 91
Tóm tắt: Công tác giáo dục đạo đức truyền thống trong nhà trường là một trong những nhiệm vụ cấp bách. Những ảnh hưởng của hội nhập, cơ chế thị trường đang tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn và biến động, nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, giữ gìn, phát huy truyền thống luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu và không đơn giản đói với các nhà trường. Bài viết đề cập đến một số biện pháp giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, tỉnh Thái Bình.
Từ khóa: Học sinh; Giáo dục đạo đức truyền thống; Trường Trung học cơ sở
 
14. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học/ Đoàn Thị Ngân// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 92 – 97
Tóm tắt: Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học cho học sinh tiểu học là một trong những nội dung cụ thể của quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung và ở cấp tiểu học nói riêng. Thực tế, việc tổ chức hoạt động này tại quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh vẫn còn có những hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần thiết phải đổi mới tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học nhằm phát triển năng lực học sinh tiểu học, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm; Môn Khoa học; Học sinh tiểu học
 
15. Phát huy tinh thần tự học của sinh viên bằng cách hướng dẫn sinh viên tự trực quan hóa nội dung học/ Nguyễn Thị Mỹ Phượng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 98 – 101
Tóm tắt: Vấn đề tự học, tự đào tạo của người học đã và đang được xã hội rất quan tâm, đó là việc cần “Tập trung sức nâng cao chất lượng dạy và học, tạo ra năng lực tự học, tự sang staoj của học sinh”. Do đó, trong bài báo tác giả muốn đề cập đến vấn đề liên quan đến hoạt động tự học, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng tự học cho sinh viên. Để từ đó phát huy tinh thần tự học của sinh viên bằng cách hướng dẫn sinh viên tự trực quan hóa nội dung bài học. tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình học, sinh viên sẽ tiếp nhận tri thức một cách tự nhiên, sinh viên phát huy tính sáng tạo của bản thân thông qua nhiệm vụ học tập được giao. Điều này sẽ góp một phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Từ khóa: Tự học; Hứng thú; Sáng tạo; Trực quan; Kỹ năng
 
16. Tục cưới hỏi của người Khmer theo phật giáo Nam Tông ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay/ Nguyễn Đức Dũng, Đinh Thị Hương, Dương Thị Thúy Hằng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 102 – 107
Tóm tắt: Trong văn hóa của mỗi tộc người, những nghi lễ quan trọng liên quan đến việc cưới hỏi bao giờ cũng được coi trọng. Bởi lẽ, đây là việc quan trọng của cả đời người, của dòng họ và của cả cộng đồng tộc người. Tìm hiểu nghi lễ cưới hỏi xưa và nay của người Khmer Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng không chỉ cho ta tìm về cội nguồn, về bản sắc của văn hóa tộc người,còn cho thấy ý nghĩa xã hội, giá trị đạo đức nhân văn, những yếu tố tinh thần ràng buộc cuộc sống vợ chồng của người Khmer Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng; ngoài ý nghĩa lễ còn có ý nghĩa hội… Bài viết này dựa trên tư liệu điền dã của tập thể tác giả những năm 2011 và 2012.
Từ khóa: Mai mối; Đính ước; Cưới hỏi
 
17. Một số giải pháp thích ứng của ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO/ Đỗ Thị Ngân// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 108 – 113
Tóm tắt: Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một thực tế khách quan, một xu thế tất yếu cuốn hút các quốc gia. Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và đã thu được nhiều kết quả. Thực hiện chủ trương tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam coi việc gia nhập WTO là một mục tiêu quan trọng. Việc tham gia các hiệp định, các hiệp ước quốc tế về thương mại, về kinh tế trong WTO sẽ tạo nhiều cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển. Nhưng việc tham gia và theo đó là thực hiện các cam kết của WTO sẽ là một quá trình đầy gay go, thách thức trên tất cả những lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Bài viết này nghiên cứu một số giải pháp thích ứng của ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO.
Từ khóa: Ngành nông nghiệp; Tổ chức thương mại; Kinh tế
 
18. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học Chương Sinh trưởng và Phát triển, Sinh học 11 nhằm nâng cao hiệu quả học tập của học sinh/ Lê Thị Phượng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 114 – 121
Tóm tắt: Nghiên cứu này tìm hiểu về những vấn đề cơ sở lý luận của phiếu học tập, một trong những phương tiện hữu hiệu giúp học sinh phát triển năng lực tự học, giúp học sinh thu nhận kiến thức một cách chủ động và sáng tạo hơn. Nghiên cứu cũng đề xuất quy trình thiết kế, quy trình sử dụng phiếu học tập và xây dựng một số phiếu học tập trong dạy học Chương Sinh trưởng và Phát triển, Sách giáo khoa Sinh học 11. Để sử dụng phiếu học tập có hiệu quả, giáo viên cần chú ý tới nguyên tắc, quy trình xây dựng và sử dụng phiếu học tập, sử dụng phiếu học tập kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác để mang lại hiệu quả cao trong dạy học.
Từ khóa: Phiếu học tập; Năng lực tự học
 
19. Quản lý dạy học môn tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội/ Hoàng Trung Học, Hoàng Minh Hằng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 122 – 127
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng quản lý dạy học môn tiếng Anh tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và một số biện pháp quản lý dạy học nhằm nâng cao chất lượng quản lý dạy học môn tiếng Anh đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc thực hiện các biện pháp quản lý dạy học một cách đồng bộ, bài bản, nghiêm túc sã làm tăng chất lượng dạy học môn tiếng Anh của học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Trì.
Từ khóa: Dạy học tiếng Anh; Quản lý dạy học tiếng Anh
 
20. Xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội – Thực tế và biện pháp/ Nguyễn Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 128 – 134
Tóm tắt: Xây dựng văn hóa nhà trường và tìm kiếm các biện pháp quản lý là một yêu cầu tất yếu và là một trong những biện pháp quan trọng, hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước để trở thành những con người sống có hoài bão, có lý tưởng tốt đẹp, có nhân cách tốt, có ý thức trách nhiệm xã hội, có đầy đủ tri thức góp phần to lớn vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng đất nước phồn vinh. Với định hướng xây dựng 100% các trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ban Giám hiệu các nhà trường luôn chú trọng xây dựng các quy chế, quy ước nhằm tạo dựng văn hóa nhà trường phù hợp với phong cách thanh lịch, văn minh thủ đô ngàn năm văn hiến và tiếp tục đón nhận giá trị văn hóa của thời kỳ hội nhập và phát triển.
Từ khóa: Văn hóa nhà trường; Xây dựng; Trường trung học cơ sở
 
21. Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai/ Phùng Đình Mẫn, Bùi Văn Hòa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 135 – 139
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài báo đề xuất 6 biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay.
Từ khóa: Phát triển; Đội ngũ giáo viên; Trường trung học cơ sở
 
22. Thực trạng bồi dưỡng năng lực tổ chức hoạt động học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 140 – 147
Tóm tắt: Trong xu thế đổi mới của giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục mầm non cũng đang được thực hiện đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, chương trình và phương pháp giáo dục. Điều này đòi hỏi giáo viên mầm non cần nâng cao năng lực để đáp ứng những yêu cầu về đổi mới giáo dục. Để nâng cao năng lực giáo dục cho giáo viên mầm non cần tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trong đó có năng lực tổ chức hoạt động học lấy trẻ làm trung tâm.
Từ khóa: Hoạt động của trẻ; Giáo dục mầm non; Phương pháp dạy học
 
23. Hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh/ Phan Thị Thu Hiền// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 148 – 152
Tóm tắt: Dựa trên những nhận thức về lý luận cũng như thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng tại Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh, bài viết đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị bán hàng giúp cho hệ thống kế toán nói chung và công tác kế toán bán hàng được hoàn thiện hơn.
Từ khóa: Kế toán quản trị; Doanh thu
 
24. Nâng cao hiệu quả giao tiếp trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Lê Thị Hạnh, Nguyễn Bật Khánh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 6/2018 .- Tr. 153 – 156
Tóm tắt: Hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hoạt động hiệu quả và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Bài viết này, tác giả cố gắng tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giao tiếp trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức ở Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Từ khóa: Ủy ban nhân dân cấp huyện; Cán bộ công chức; Giao tiếp; Công vụ
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 696 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.