Thứ năm, 22/08/2019 - 11:47:44

Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 10 năm 2018.
 
1. Hiệu quả hoạt động can thiệp trung hòa tại Việt Nam/ Nguyễn Thị Kim Phụng, Đoàn Thanh Hà// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 4 – 13
Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu hai đoạn (2SLS) để ước lượng hệ phương trình đồng thời nhằm đánh giá hiệu quả  hoạt động can thiệp trung hòa tại Việt Nam từ quý I/2005 đến quý I/2017. Trong đó, hiệu quả can thiệp trung hòa được xem xét trong điều kiện có yếu tố đô la hóa, vì từ khi chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đến nay, Việt Nam ít nhiều vẫn trong tình trạng đô la hóa. Bên cạnh đó, tác gải cũng đánh giá xem khủng hoảng tài chính toàn cầu có ảnh hưởng hay không đến hiệu quả hoạt động can thiệp trung hòa của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Kết quả nghiên cứu cho thấy, NHNN tăng tích lũy dự trữ ngoại hối khi nền kinh tế có khủng hoảng, và khủng hoảng làm thay đổi tác động của Tài sản có trong nước ròng của NHNN (NDA) lên Tài sản có nước ngoài ròng (NFA) theo chiều hướng tăng. Hệ số can thiệp trung hòa đạt 69,3%, điều này chứng tỏ NHNN chỉ trung hòa một phần tác động lên cung tiền khi can thiệp trên thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, hệ số bù đắp đạt 93,4% cho thấy dòng vốn vào phản ứng mạnh với sự thay đổi điều kiện tiền tệ trong nước của NHNN Việt Nam.
Từ khóa: Can thiệp trung hòa; Khủng hoảng tài chính; Thị trường ngoại hối
 
2. Vấn đề lãi suất và phạt vi phạm trong hợp đồng cho vay – Thực trạng và kiến nghị/ Nguyễn Văn Phương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 14 – 19
Tóm tắt: Hiện nay, lãi suất cho vay được các tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách hàng và được xác định cụ thể trong hợp đồng thỏa thuận cho vay/ hợp đồng tín dụng (gọi chung là “hợp đồng cho vay”) trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn của NHNN. Ngoài vấn đề lãi suất trong hợp đồng cho vay, phạt vi phạm cũng là một trong các nội dung chủ yếu của hợp đồng cho vay. Tuy nhiên, vấn đề lãi suất và phạt vi phạm trong hợp đồng cho vay trong quá trình thực hiện vẫn còn các ý kiến khác nhau về cơ sở xác định, đặc biệt khi có tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng cho vay và vụ việc phải giải quyết tại Tòa án. Do vậy, trong phạm vi bài này và dưới góc độ pháp lý, tác giả trình bày một số vấn đề về lãi suất và phạt vi phạm được quy định trong hợp đồng cho vay giữa tổ chức tín dụng và khách hàng.
Từ khóa: Lãi suất; Phạt vi phạm; Hợp đồng cho vay
 
3. Cấu trúc sở hữu và tỷ suất sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam/ Thân Thị Thu Thủy, Bùi Thị Thiện Mỹ, Hà Ngọc Minh// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 20 – 24
Tóm tắt: Bài nghiên cứu đặt mục tiêu xác định xu hướng và đo lường mức độ tác động của tính tập trung sở hữu và tính hỗn hợp sở hữu đến tỷ suất sinh lời ROA, ROE tại các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 2009-2016. Những phân tích hồi quy trên dữ liệu bảng bằng phương pháp bình phương bé nhất tổng quát với mô hình các hiệu ứng cố định được sử dụng để ước lượng các hệ số hồi quy. Kết quả cho thấy, tính tập trung sở hữu có tác động ngược chiều đến ROA và ROE; tính hỗn hợp sở hữu có tác động ngược chiều đến ROA nhưng không tác động đến ROE.
Từ khóa: Tỷ suất sinh lời; ROA; ROE
 
4. Giải pháp chống tội phạm công nghệ tại ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hoàng Thị Thanh Hằng// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 25 – 27
Tóm tắt: Hoạt động ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, là công cụ góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, cũng như là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Tuy nhiên, tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam gần đây đã và đang gia tăng, diễn biến phức tạp và gây ra một số hậu quả, ảnh hưởng tới niềm tin của một bộ phận khách hàng, ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bài viết đánh giá bức tranh toàn cảnh tội phạm công nghệ cao, công tác an ninh thông tin tại các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN), qua đó đề xuất một số giải pháp về nhân sự, công tác quản trị rủi ro công nghệ cho các NHTMVN trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Từ khóa: Tội phạm công nghệ cao; Ngân hàng thương mại; An ninh thông tin
 
5. Tác động của các yếu tố nội tại đến năng lực tài chính các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam/ Nguyễn Ngọc Đức// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 28 – 32
Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm nhận diện và ước lượng mức độ tác động của các yếu tố nội tại đến năng lực tài chính (NLTC) các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (NHTMCP VN), để từ đó đánh giá NLTC của các ngân hàng này theo tiêu chuẩn của mô hình CAMEL. Tác giả đã tiến hành thu thập dữ liệu từ báo cáo tài chính của 20 NHTMCP VN trong thời gian 10 năm từ năm 2007-2016. Kết quả cho thấy NLTC của các NHTMCP VN chịu sự tác động của 9/13 yếu tố trong mô hình ở mức có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh đó, trong giai đoạn nghiên cứu, có 7 ngân hàng chưa đạt NLTC theo tiêu chuẩn CAMEL, các ngân hàng còn lại đa số chỉ vừa đủ tiêu chuẩn, NLTC vẫn chưa đủ suwacs cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.
Từ khóa: Năng lực tài chính; Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam; Yếu tố nội tại
 
6. Phát triển bền vững thị trường chứng khoán phái sinh ở Việt Nam/ Lê Thi Kim Nhung// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 33 – 38
Tóm tắt: Ngày 10/8/2017 trở thành mốc son đánh dấu bước phát triển mới, hoàn thiện bức tranh tổng thể của TTCK Việt Nam. Sự ra đời của TTCK phái sinh là một bước hoàn thiện thị trường tài chính Việt Nam theo thông lệ quốc tế, giúp các nhà đầu tư phòng ngừa rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư, từ đó làm tăng sư hấp dẫn và cơ hội đầu tư trên TTCK, TTCK phái sinh của Việt Nam đã chính thức ra đời và đi vào hoạt động, giai đoạn đầu đã có bước tăng trưởng ngoạn mục. Tuy nhiên, để duy trì sự vận hành ổn định và đạt được những bước phát triển vững chắc theo mục tiêu kỳ vọng mà Chính phủ đã đặt ra, cần có những giải pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong quá trình vận hành. Bài viết đánh giá thực trạng kết quả vận hành thị trường và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển bền vững TTCK phái sinh Việt Nam trong tương lai.
Từ khóa: Thị trường chứng khoán phái sinh; Thị trường tài chính
 
7. Tín dụng ngân hàng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam/ Bùi Thanh Sơn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 39 – 43
Tóm tắt: Bài viết này tập trung đề cập và làm rõ sự cần thiết khách quan của việc xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó, sẽ đề cập và phân tích để làm rõ tầm quan trọng của vốn tín dụng đối với vấn đề xây dựng nông thôn mới cũng như thực trạng cho vay hộ gia đình nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới của các NHTM, từ đó, sẽ đưa ra một số vấn đề cũng như các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng nói chung, trong đó đặc biệt là tín dụng ngân hàng trong xây dựng và phát triển nông thôn mới của nước ta thời gian tới.
Từ khóa: Xây dựng nông thôn mới; Tín dụng; Nông thôn
 
8. Fintech với những tác động tới hoạt động ngân hàng và một số khuyến nghị/ Bùi Thanh Sơn// Tạp chí Ngân hàng .- Số 10/2018 .- Tr. 39 – 43
Tóm tắt: Bài viết nhận định xu thế phát triển của Fintech trong thời gian tới và những tác động của nó tới các ngân hàng thương mại, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất phục vụ người dân và phát triển kinh tế.
Từ khóa: Fintech; Ngân hàng thương mại; Dịch vụ tài chính
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 268 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.