Thứ hai, 16/12/2019 - 16:42:23

Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Quản lý Giáo dục số 3 năm 2019.
 
1. Tiêu chí đánh giá chất lượng bài báo khoa học quốc tế/ Nguyễn Thu Tuấn// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 1 – 10
Tóm tắt: Muốn viết được một bài báo khoa học thực sự có chất lượng và có giá trị cao về mặt khoa học, đòi hỏi người viết phải có các tố chất khoa học và tầm nhìn phổ quát, phải có năng lực thực sự của người làm nghiên cứu về chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, lẫn trình độ ngoại ngữ và một số năng lực khác. Nội dung bài báo phân tích các phương pháp đánh giá chất lượng bài báo khoa học bằng việc sử dụng 3 độ đo đánh giá định lượng, đó là: chỉ số trích dẫn (Citiation Index), hệ số ảnh hưởng (Impact Factor), chỉ số H (H-index) nhằm giúp bạn đọc nắm bắt được các tiêu chí đánh giá một bài báo khoa học quốc tế.
Từ khóa: Bài báo khoa học; Chất lượng bài báo; Tiêu chí đánh giá
 
2. Lịch sử quá trình tiến đến tự chủ đại học trên thế giới/ Hà Thị Hải Yến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 11 – 17
Tóm tắt: Sự phát triển của hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng luôn gắn liền với lịch sử và liên quan mật thiết đến những biến động về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của từng quốc gia. Chất lượng của hệ thống giáo dục đại học luôn được nhìn nhận là tiền đề, là động lực cho sự phát triển của một nền kinh tế, đồng thời phản chiếu ít nhiều văn hóa và tham vọng phát triển của quốc gia đó. Mặc dù có những đặc thù khác nhau, nhưng qua các nghiên cứu về quá trình tự chủ đại học, bài viết tóm lược một cách đơn giản sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học trên thế giới thông qua các giai đoạn chính và các bước điển hình nhìn từ goác độ quản trị hệ thống.
Từ khóa: Tự chủ đại học; Cải cách giáo dục; Kinh nghiệm quốc tế
 
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp của sinh viên quản trị kinh doanh theo tiếp cận chuẩn đầu ra/ Phạm Quốc Luyến// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 18 – 23
Tóm tắt: Thực tập tốt nghiệp là hoạt động rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trong chương trình đào tạo tại môi trường làm việc thực tế sau khi đã được trang bị hệ thống kiến thức lý thuyết và chuyên môn nghiệp vụ ở trường đại học. Thông qua ạt động thực tập tốt nghiệp, sinh viên được tạo điều kiện hình thành, phát triển tri thức, kỹ năng nghề; rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp. Đề quản lý hoạt động thực tập tốt nghiệp một cách hiệu quả nhất thì cần phải quan tâm các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động này.
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng; Chuẩn đầu ra; Thực tập tốt nghiệp
 
4. Giáo dục đào tạo với tăng cường khuyến khích sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Nguyễn Thị Hương// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 24 – 31
Tóm tắt: Ngành giáo dục đào tạo không chỉ chịu ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) nói riêng và tiến bộ công nghệ nói chung, mà còn có tác dụng ngược lại. Công nghệ và vốn con người là 2 yếu tố then chốt trong các mô hình tăng trưởng nội sinh. Nếu các yếu tố đầu vào khác (vốn, lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên) luôn bị ràng buộc bởi trần giới hạn, thì hai yếu tố này có thể tăng lên không bị chặn bởi trần và do vậy là chìa khóa để cho các quốc gia có thể phát triển có hiệu quả và bền vững. Chính vì vậy, đây là những nội dung quan trọng nhất trong chiến lược phát triển của các quốc gia thành công.
Từ khóa: Giáo dục đào tạo; Ứng dụng công nghệ; Cách mạng công nghiệp 4.0
 
5. Xây dựng khung năng lực trong phát triển chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập/ Nguyễn Thị Hảo// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 32 – 38
Tóm tắt: Chất lượng chương trình đào tạo giáo viên luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội vì tầm quan trọng của đội ngũ giáo viên đối với sự phát triển của một nền giáo dục đã được chứng minh, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập. Để có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc thiết kế cho các chương trình đào tạo sư phạm. Bài viết này trình bày các bước và kết quả của việc xây dựng khungg năng lực dành cho sinh viên sư phạm tiếng Anh trong bối cảnh hội nhập thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp.
Từ khóa: Khung năng lực; Chương trình đào tạo giáo viên; Sinh viên sư phạm tiếng Anh
 
6. Tự đánh giá trong giảng dạy đại học: Một đề xuất từ thực tiễn/ Đỗ Thị Hồng Liên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 39 – 47
Tóm tắt: Đổi mới phương pháp đánh giá môn học là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình đổi mới phương pháp giáo dục đại học. Với mục tiêu áp dụng và xem xét hiệu quả của một hình thức đánh gái mới, trong nghiên cứu hành động này, tác giả kết hợp giữa tự đánh giá của sinh viên với đánh giá của giảng viên, trong đó bao gồm quá trình thương lượng về mức điểm số
Từ khóa: Đánh giá; Tự đánh giá; Đổi mới phương pháp dạy học
 
7. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Việt Nam trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Đỗ Thị Thi// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 48 – 52
Tóm tắt: Bài viết này đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và trong bối cảnh hiện nay nói riêng. Vì nâng cao chất lượng giảng viên đại học là một trong những nhân tố cấp thiết quyết định việc nâng cao chất lượng dạy, học và phát triển hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Nâng cao chất lượng; Giảng viên; Đổi mới giáo dục
 
8. Nhóm nghiên cứu mạnh: khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, diều kiện, định hướng và giải pháp/ Đỗ Đức Minh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 53 – 63
Tóm tắt: Các nhóm nghiên cứu mạnh là nơi tập hợp các nhà nghiên cứu, học thuật, tạo ra các sản phẩm tốt nhất cho xã hội và là hạt nhân cho việc phát triển thành những Trung tâm nghiên cứu xuất sắc, những yếu tố tiêu biểu cho sức mạnh của một tổ chức khoa học và công nghệ. Vì vậy, chúng ta cần định hướng xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh dựa vào năng lực hiện có và định hướng phát triển của đất nước. Nghiên cứu này, tác giả trình bày quan điểm về nhóm nghiên cứu mạnh: khái niệm, đặc điểm, yêu cầu, diều kiện, định hướng và giải pháp.
Từ khóa: Nhóm nghiên cứu mạnh; Phát triển khoa học công nghệ
 
9. Hoạt động đánh giá hướng đến chuẩn đầu ra/ Hồ Thị Thảo Nguyên// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 64 – 68
Tóm tắt: Xuất phát từ triết lý đào tạo của Trường cao đẳng FPT là “Thực học, Thực nghiệp”, nên nhà trường hướng đến việc đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra. Trong đó, hoạt động dạy và học và phương pháp đánh giá hướng đến chuẩn đầu ra. Từ 2013 đến nay, Trường cao đẳng FPT bắt đầu dịch chuyển từ đánh giá kết quả sang đánh giá quá trình cụ thể chuyển từ thi trắc nghiệm cuối kỳ sang đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình học tập. Trong bì viết này, tác giả trình bày tổng quan về phương pháp đánh giá quá trình, sự khác biệt giữa đánh giá quá trình với đánh giá kết quả, kinh nghiệm triển khai đánh giá quá trình tại Trường cao đẳng FPT và tính hữu ích của triển khai đánh giá quá trình.
Từ khóa: Đánh giá quá trình; Đánh giá kết quả; Chuẩn đầu ra
 
10. Đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học/ Phạm Ngọc Trúc, Phạm Thùy Thu// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 69 – 75
Tóm tắt: Bài viết trình bày các giải pháp đổi mới công tác thanh tra nội bộ trong các cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ đại học, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác này, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Thanh tra nội bộ; Giáo dục đại học; Tự chủ đại học
 
11. Phương pháp chuyển thể và biên đạo tác phẩm văn học thành kịch bản cho trẻ mẫu giáo/ Lô Mai Lan, Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 76 – 82
Tóm tắt: Đóng kịch là hoạt động tập thể nhằm giáo dục và phát triển cho trẻ mẫu giáo về nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, đạo đức và nhân cách. Tuy nhiên, phần lớn kịch bản được sử dụng chất liệu từ tác phẩm văn học. Quá trình chuyển thể tác phẩm từ chuyện kể sang kịch bản là một trong những công việc có tính chất quyết định đến sự thành công của hoạt động kịch. Vì vậy, giáo viên phải hiểu tác phẩm và tính cách của từng nhân vật; sáng tạo hay bổ sung những tình tiết, sự kiện vào kịch bản. Bài viết bàn về phương pháp chuyển thể và biên đạo tác phẩm văn học thành kịch bản cho trẻ mẫu giáo.
Từ khóa: Chuyển thể; Biên đạo; Tác phẩm văn học; Kịch bản; Trẻ mẫu giáo
 
12. Thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học tư thục ở Việt Nam/ Trần Thị Chi// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 88 – 93
Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên các trường đại học tư thục ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay về quy mô, chất lượng đội ngũ và các vấn đề cần cải thiện nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên để thực hiện sứ mạng của các trường đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động cũng như yêu cầu phát triển xã hội về đào tạo trình độ cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Giảng viên; Trường đại học tư thục
 
13. Thực trạng quản lý trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận đảm bảo chất lượng/ Bùi Văn Tưởng// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 94 – 103
Tóm tắt: Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tieur học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em từ 6 – 14 tuổi thực hiện trong 5 năm học từ lớp 1 đến lớp 5. Bậc học này nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các chức năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS. Để đạt được mục tiêu giáo dục tiểu học, nghiên cứu này, tác giả thực hiện nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý trường tiểu học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng nhăm thu thập, xử lý, phân tích các ố liệu, thông tin cần thiết để đánh giá đúng thực trạng quản lý trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.
Từ khóa: Quản lý giáo dục; Đảm bảo chất lượng; Quản lý trường tiểu học
 
14. Đào tạo chuyên ngành tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn – Thực trạng và giải pháp/ Hoàng Thị Hường, Hoàng Văn Linh// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 104 – 109
Tóm tắt: Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã có những thành công nhất định trong công tác đào tạo. Nhà trường đã có những chiến lược và giải pháp đào tạo phù hợp đáp ứng thị trường lao động. Bài viết bàn về thực trạng và giải pháp đào tạo chuyên ngành tiếng Trung Quốc ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. Trong đó chú trọng liên kết đào tạo, đưa sinh viên đi thực tập tại nước ngoài cũng như công tác phát triển đội ngũ giảng viên.
Từ khóa: Đào tạo; Tiếng Trung Quốc; Giải pháp
 
15. Đổi mới quá trình dạy học Xác suất – Thống kê theo định hướng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông, lâm nghiệp/ Mai Thị Ngọc An// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 110 – 117
Tóm tắt: Trong giáo dục dại học, một trong những yêu cầu đối với quá trình dạy học là phải chú ý đến các hoạt động nghề nghiệp của sinh viên. Bởi thế, việc tăng cường dạy học lý thuyết gắn với thực tiễn có liên quan đến ngành nghề của sinh viên sau này là rất cần thiết. Nó giúp cho sinh viên có điều kiện tiếp xúc, làm quen với các thuật ngữ liên quan đến ngành nghề, giúp sinh viên hiểu rõ các sự việc, hiện tượng xảy ra trong tương lai cũng như các hiện tượng tự nhiên xã hội khác. Bài báo này, tác giả nghiên cứu việc điều chỉnh mục tiêu, thiết kế nội dung dạy học Xác suất – Thống kê hướng đến đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học; Chiến lược cho giáo viên; Xác suất – Thống kê
 
16. Nâng cao giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào/ Đàm Thị Thanh Thủy, Phạm Mạnh Hà// Tạp chí Quản lý Giáo dục .- Số 3/2019 .- Tr. 118 – 122
Tóm tắt: Văn hóa học đường có vai trò rất quan trọng vì văn hóa học đường lành mạnh, tích cực sẽ góp phàn giúp cho việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường hiệu quả và bền vững. Trong giai đoạn hiện nay Trường Đại học Tân Trào xây dựng văn hóa học đường là trách nhiệm của tất cả các cán bộ nhân viên trong nhà trường đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Họ là chủ thể định hướng và phát triển văn hóa từ việc đưa ra cấc giải pháp xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá quy trình xây dựng văn hóa học đường giúp cho việc quản lý nhà trường một cách hiệu quả và tối ưu nhất trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học; Chiến lược cho giáo viên; Xác suất – Thống kê
 
 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
Truy cập: 380 lượt
Chia sẻ :

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.